Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S GDPR

Společnost Hebík Transport s.r.o. IČ 26065924 (dále jen „společnost“), v souladu Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a s příslušnými zákony, které se týkají správy,
zpracování a ochrany osobních údajů, vydává toto prohlášení.

Společnost přijala technická a organizační opatření, která jsou nezbytná k ochraně osobních
údajů před neoprávněným přístupem.

• Společnost má zavedená odpovídající technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů, zohledňující rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:
• poskytnutí reakce a vedení evidence dotazů

Vaše osobní údaje uchováváme:

• Osobními údaji se rozumí veškeré údaje, kterými lze fyzickou osobu identifikovat (jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje)

• Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze v souvislosti s poskytovanou službou. Osobní údaje nepoužíváme k žádnému jinému účelu a neposkytujeme je žádným třetím stranám.

• Pro vyřízení objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její úspěšné vyřízení.

• Uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajícího ze smluvního vtahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňováním nároků z těchto smluv.

• Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.